Gå til hovedinnhold

Rapporteringsperiode 2022.06.01 – 2022.12.31

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

Virksomhet

AVA of Norway AS

Storebotn 67

5309 Kleppestø

Åpenhetsloven § 5a:

Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap, med forretningsadresse i Norge. Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Virke.

Driftsområde

AVA of Norway AS jobber med utvikling og salg av rengjøringsprodukter. Selskapet har aktiviteter i 26 land, og har etablert datterselskap i Tyskland og England. AVA of Norway selger ikke varer til Russland eller Hviterussland.


AVA sitt fokus er å levere en ny vaskeopplevelse, laget for å vare. Med denne fokus mener vi at vi faktisk kan påvirke og motvirke den trend vi har sett over lengre tid, der produktene blir rimeligere og levetiden går ned.

Rutiner/ retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er ikke koordinert med andre aktører i bransjen, og det er derfor lagt et grunnlag basert på tolkning av lovverket samt benyttet rådgivning. Arbeidet faller i stor grad sammen med rutiner og retningslinjer allerede etablert i bedriften.


Våre rutiner og retningslinjer vedrørende holdbarhet/bærekraft herunder rutiner etter åpenhetsloven er forankret i virksomhetssystemet, samt i styrets arbeid. En egen gruppe (Risikostyringsgruppen) er nedsatt for bærekrafts- og aktsomhetsvurderinger, bærekraftsanalyse og bærekraftsrevisjon av AVAs leverandører og partnere Rutinene omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.


AVA arbeider med FNs bærekraftsmål med særlig fokus på Punkt 8 og 12, der delmål 12.5 er en vesentlig del av grunnlaget for bedriftens eksistens: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk


Nøkkelleverandører: Ved oppdatering av, eller ved ny inngått avtale stilles det krav til åpenhetsloven ved at dette blir inkorporert i, eller erklært fra leverandør at dette følges fra deres side. Vurderingen gjøres 4 ganger i året, og rapporteres til ledergruppen og styret 1 gang i året. Ved behov for endring/utvidet avklaring rapporteres dette fortløpende.


Mindre/tilfeldige leverandører: Her vurderes størrelse, risiko og nytteverdi av en vurdering, og i land med større risiko følges dette tettere med høyere krav. Fokus holdes på større leverandører og leverandører i risikoområder.

Åpenhetsloven § 5b:

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.


Prosedyren revideres årlig. Siste dato for revisjon: 2023-02-08


Igjennom høst 2022 oppdaterte vi vår risikovurdering der følgende interessentgrupper ble identifisert: Egne arbeidstakere, lokalmiljøer til våre egne virksomheter, arbeidstakere i vår leverandørkjede og leverandørers lokalmiljøer, kunder og sluttbrukere samt forretningspartnere. Ulike kilder for informasjon har blitt brukt og brukes fortløpende for å kartlegge mulig og reell, negativ påvirkning på mennesker i vår verdikjede. Blant annet gjennomfører vi dialogmøter med de ulike interessentgruppene, interesseorganisasjoner, NGOer, bransjenettverk, osv. Vi bruker også interne og eksterne undersøkelser, rapporter, forskning, media, nettsøk og internasjonalt anerkjente indekser og vurderinger som er gjort av anerkjente organisasjoner.


Ved prioritering av de ulike risikoene som ble kartlagt, ble flere faktorer tillagt vekt: Risiko for høy alvorlighetsgrad (dvs at det er en høy risiko for at det kan være alvorlige brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter), risiko for at mange mennesker er påvirket, grad av uopprettelighet dersom skaden skulle inntreffe samt sannsynlighet for at den negative påvirkningen faktisk inntreffer. I tillegg har vi i vurdering av leverandører også latt omfang av leverandøravtalen og hvor stor kunde vi er hos leverandøren, delvis spille inn.


Basert på dette har vi følgende prioriterte områder vi arbeider med:
 • Trygg arbeidsplass for ansatte i egen produksjon
 • Anstendig arbeid i leverandørkjeden blant vareleverandører og tjenesteleverandører,
 • Trygge forhold i våre egne nabolag

Vi har arbeidet med flere av områdene i lang tid og vurderer ikke nødvendigvis risikoen for negativ påvirkning som like stor for alle områdene nettopp fordi risikoreduserende tiltak har vært iverksatt over lang tid. Likevel må dette arbeidet fortsette med høy prioritet slik at vi unngår ulykker også i framtiden.


Her er våre pågående og prioriterte tiltak:
 • Risikoreduserende tiltak knyttet til HMS for ansatte i egen produksjon (som opplæring, rutiner, innkjøp av utstyr, etc.).
 • Ytterligere kartlegging av arbeidsforhold gjennom direkte dialog med utvalgte leverandører som grunnlag for utvikling av tiltaksplan samt implementering av allerede definerte risikoreduserende tiltak.
 • Kontroll og besøk på alle produksjonsenheter hos utvalgte leverandører med hensikt å kartlegge ytterligere og eventuelt utvikle og iverksette tiltak.
 • Dialog med lokale interessenter (som naboer, kommune, etc.) for å kartlegge risiko og mulige tiltak samt videreføre allerede eksisterende tiltak.

Effekt av alle tiltak vil bli vurdert i løpet av høsten 2023.

Åpenhetsloven § 5c:

Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Beskrivelse

Vi bruker en egen arbeidsgruppe for systematisk å arbeide med å stanse faktiske negative konsekvenser og begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser. Tiltakene evalueres og korrigeres fortløpende igjennom året. Gruppen rapporterer til ledergruppe, og årlig til styret. Gruppen har mandat til å stanse bruk av leverandører som kan fremstå som risikabel, eller pause bruk av denne til ytterlig avklaring er gjort.


Prosedyren revideres årlig. Siste dato for revisjon: 2023-05.08


Våren 2023 oppdaterte vi vår risikovurdering der følgende interessentgrupper ble identifisert: Egne arbeidstakere, lokalmiljøer til våre egne virksomheter, arbeidstakere i vår leverandørkjede og leverandørers lokalmiljøer, kunder og sluttbrukere samt forretningspartnere. Ulike kilder for informasjon har blitt brukt og brukes fortløpende for å kartlegge mulig og reell, negativ påvirkning på mennesker i vår verdikjede. Blant annet gjennomfører vi dialogmøter med de ulike interessentgruppene, interesseorganisasjoner, NGOer, bransjenettverk, osv. Vi bruker også interne og eksterne undersøkelser, rapporter, forskning, media, nettsøk og internasjonalt anerkjente indekser og vurderinger som er gjort av anerkjente organisasjoner.


Ved prioritering av de ulike risikoene som ble kartlagt, ble flere faktorer tillagt vekt: Risiko for høy alvorlighetsgrad (dvs. at det er en høy risiko for at det kan være alvorlige brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter), risiko for at mange mennesker er påvirket, grad av uopprettelighet dersom skaden skulle inntreffe samt sannsynlighet for at den negative påvirkningen faktisk inntreffer. I tillegg har vi i vurdering av leverandører også latt omfang av leverandøravtalen og hvor stor kunde vi er hos leverandøren, delvis spille inn.


Basert på dette har vi følgende prioriterte områder vi arbeider med:
 • Trygg arbeidsplass for ansatte i egen produksjon
 • Anstendig arbeid i leverandørkjeden blant vareleverandører og tjenesteleverandører,
 • Trygge forhold i våre egne nabolag

Vi har arbeidet med flere av områdene i lang tid og vurderer ikke nødvendigvis risikoen for negativ påvirkning som like stor for alle områdene nettopp fordi risikoreduserende tiltak har vært iverksatt over lang tid. Likevel må dette arbeidet fortsette med høy prioritet slik at vi unngår ulykker også i framtiden.


Her er våre pågående og prioriterte tiltak:
 • Risikoreduserende tiltak knyttet til HMS for ansatte i egen produksjon (som opplæring, rutiner, innkjøp av utstyr, etc. )
 • Ytterligere kartlegging av arbeidsforhold gjennom direkte dialog med utvalgte leverandører som grunnlag for utvikling av tiltaksplan samt implementering av allerede definerte risikoreduserende tiltak.
 • Kontroll og besøk på alle produksjonsenheter hos utvalgte leverandører med hensikt å kartlegge ytterligere og eventuelt utvikle og iverksette tiltak.
 • Dialog med lokale interessenter (som naboer, kommune etc.) for å kartlegge risiko og mulige tiltak samt videreføre allerede eksisterende tiltak.

Effekt av alle tiltak vil bli vurdert i løpet av høsten 2023.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon kan du sende mail til mariell@avaofnorway.com med kopi til post@avaofnorway.com.